22 Sa halip, ang nilapitan ninyo ay ang Bundok ng Zion at ang lungsod ng Diyos na buháy, ang Jerusalem sa langit, na kinaroroonan ng di mabilang na anghel. Kaya nga, dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, talikuran natin ang kasalanan at ang anumang balakid na pumipigil sa atin. 28 so Christ, having been offered once to bear the sins of many, will appear a second time, not to deal with sin but to save those who are eagerly waiting for him. Ang nilapitan ninyo ay ang Diyos na hukom ng lahat, at ang mga espiritu ng mga taong ginawang ganap. Hebrews 9:22 Redemption Through the Blood of Christ. Hebrews 9:26 The Aramaic can be translated “annihilate sin.” Hebrews 9:27 The Greek is literally “a court trial.” Hebrews 9:28 The Aramaic can be translated “to burn away [obliterate] the sins of many.” See Isa. Siya'y muling darating, hindi | Magandang Balita Bible … Ipinagpalit niya sa pagkain ang kanyang karapatan bilang panganay. God’s Final Word: His Son - In the past God spoke to our ancestors through the prophets at many times and in various ways, but in these last days he has spoken to us by his Son, whom he appointed heir of all things, and through whom also he made the universe. Hebrews 9:27-28 Redemption Through the Blood of Christ. 11 Habang tayo'y itinutuwid, hindi tayo natutuwa kundi naghihinagpis, ngunit pagkatapos niyon, mararanasan natin ang kapayapaang bunga ng pagsasanay sa matuwid na pamumuhay. Ituon n Sa kanya nakasalalay ang ating pananampalataya mula simula hanggang katapusan. Nang ang tinig na iyon ay marinig ng mga tao, nakiusap silang huwag na itong magsalita sa kanila, 20 sapagkat(H) hindi nila kayang tanggapin ang utos na ito, “Ang sinumang tumapak sa bundok, kahit hayop, ay babatuhin hanggang sa mamatay.” 21 Talagang(I) nakakakilabot ang kanilang natanaw, kaya't pati si Moises ay nagsabing, “Nanginginig ako sa takot!”. 19 Nakarinig sila roon ng tunog ng trumpeta at ng isang tinig. Hebrews 9:2 Or tabernacle; also verses 11, 21; Hebrews 9:2 Greek the presentation of the loaves; Hebrews 9:3 Greek tent; also verses 6, 8; Hebrews 9:9 Or which is symbolic for the age then present; Hebrews 9:11 Some manuscripts good things to come; Hebrews 9:13 Or For if the sprinkling of defiled persons with the … 25Dahil dito naman siya'y nakapagliligtas na lubos sa mga nagsisilapit sa Dios sa pamamagitan niya, palibhasa'y laging nabubuhay siya upang mamagitan sa kanila. The Son is the radiance of God’s glory and the exact representation … 1:2 Ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan, ng kaniyang Anak, na siyang itinalaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay, na sa … Sorry but your search resulted in no verses being found. 16 Pag-ingatan(E) ninyo na huwag makiapid ang sinuman sa inyo, o pawalang-halaga ang mga bagay na espirituwal, tulad ng ginawa ni Esau. Kaya nga, dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, talikuran natin ang kasalanan at ang anumang balakid na pumipigil sa atin. Gaano pa kaya tayo, kung tayo'y tatangging makinig sa nagsasalita mula sa langit! Please modify your queries and try again. Sa kanya nakasalalay ang ating pananampalataya mula simula hanggang … Huwag kayong magtanim ng sama ng loob na dahil dito'y napapasamâ ang iba. Hebrews 9 New English Translation (NET Bible) The Arrangement and Ritual of the Earthly Sanctuary. Gayundin naman, si Cristo'y minsang inihandog upang pawiin ang mga kasalanan ng mga tao. Select a Bible book and chapter to read. 4 Hindi pa humahantong sa pagdanak ng dugo ang pakikipaglaban ninyo sa kasalanan. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Hebrews 1 ... 9 Inibig mo ang katuwiran, at kinapootan mo ang kasamaan; Kaya't ang Dios, ang Dios mo, ay nagbuhos sa inyo, Ng langis ng kasayahang higit sa iyong mga kasamahan. 4Nilaynilayin nga ninyo kung gaano ang kadakilaan ng taong ito, na binigyan ni Abraham, na patriarka, ng ikasangpung bahagi ng mga pinakamagagaling na samsam. ... 28 Ay gayon din naman si Cristo, na inihandog na minsan upang dalhin ang mga kasalanan ng marami, sa ikalawa'y pakikita na hiwalay sa kasalanan, sa ikaliligtas ng mga nagsisipaghintay sa kaniya. The New Covenant Hebrews 8. Tagalog Bible: Hebrews. Version. Hebrews 9:1-28—Navigate by chapter and verse in the American Standard Version of the Bible. Ituon n Their high priest took the blood and went out of their sight, behind the veil, to make atonement for their sins. Hebrews … Magandang Balita Biblia (MBBTAG). Hebrews 9:27-28. Search using our Online Bible by Topic, Verse Reference or Phrase. Then I will tell you. And he is able to deal gently with ignorant and wayward people because he himself is subject to the same weaknesses. Hebrews 9:15 New International Version (NIV). 9 Now the first covenant, [] in fact, had regulations for worship and its earthly sanctuary. Mga Hebreo 12 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) Ama Natin ang Diyos. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) NIV: New International Version . 17 Alam(F) ninyo ang nangyari pagkatapos. 28 so Christ was sacrificed once to take away the sins of many; and he will appear a second time, not to bear sin, but to bring salvation to those who are waiting for him. 26 Dahil(K) sa kanyang tinig, nayanig noon ang lupa; ngunit ipinangako niya ngayon, “Minsan ko pang yayanigin, hindi lamang ang lupa, pati na rin ang langit.” 27 Ang mga salitang “Minsan pa” ay maliwanag na nagsasabing aalisin ang mga nilikhang nayayanig, upang manatili ang mga bagay na di-nayayanig. Buong tiyaga tayong tumakbo sa paligsahang ating sinalihan. 25 Kaya't(J) huwag kayong tumangging makinig sa kanya na nagsasalita. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Hebrews 9 ... 28 Ay gayon din naman si Cristo, na inihandog na minsan upang dalhin ang mga kasalanan ng marami, sa ikalawa'y pakikita na hiwalay sa kasalanan, sa ikaliligtas ng mga nagsisipaghintay sa kaniya. 4:11-12; 5:22-27. Hebrews 12 Jesus, Founder and Perfecter of Our Faith. Hebrews 9:23-28 New International Version (NIV). -- This Bible is now Public Domain. General Search for 'Hebrews 9:28' within '' on StudyLight.org. Mga Hebreo 9:27 - At kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan, at pagkatapos nito ay ang paghuhukom; (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 中文 čeština Nederlands français ქართული ენა Deutsch italiano 日本語 한국어 português Pyccĸий Srpski, Српски Español svenska Tagalog … Hebrews 9:27 MBB It is set on people to only die once and then judgment. Ito'y may apoy na nagliliyab, nababalutan ng dilim at may malakas na hangin. There are more than 50 million speakers of Tagalog in the Philippines, mostly in the southern parts of Luzon, the archipelago’s largest island. (King James Version, Pure Cambridge Edition 1900) Hebrews 9:28 so Christ was offered once to bear the sins of many. Hindi ba't upang tayo'y mabuhay, mas nararapat na tayo'y pasakop sa Diyos na ating Ama sa espiritu? 1 Kaya't yamang nakukubkob tayo ng makapal na bilang ng mga saksi, itabi namang walang liwag ang bawa't pasan, at ang pagkakasalang pumipigil sa atin, at ating takbuhing may pagtitiis ang takbuhing inilagay sa harapan natin, 2 Na masdan natin si Jesus na gumawa at … 23At katotohanang sila'y marami sa bilang na naging mga saserdote, sapagka't dahil sa kamatayan ay napigil sila ng pagpapatuloy: 1:1 Ang Dios, na nagsalita nang unang panahon sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta, . Magandang Balita Biblia, Copyright © Philippine Bible Society 2012. 3 The Son is the radiance of God’s glory and the exact representation of his being, sustaining all things by his powerful word. Gayundin naman, itinutuwid tayo ng Diyos sa ikabubuti natin upang tayo'y maging banal tulad niya. Sapagka't inihanda ang isang tabernakulo, ang una, na kinaroroonan ng kandelero, at ng dulang, at ng mga tinapay na handog; na siyang tinatawag na Dakong Banal. Chapter 9 - Hebrews ... 28 So Christ was once offered to bear the sins of many; and unto them that look for him shall he appear the second time without sin unto salvation. Hebrews 9:28 NIV - so Christ was sacrificed once to take - Bible Gateway. 19:16-22; 20:18-21; Deut. 10 At, Ikaw, Panginoon, nang pasimula'y inilagay mo ang kinasasaligan ng lupa, At ang mga langit ay mga gawa ng iyong mga kamay: God’s Final Word: His Son. so Christ was sacrificed once to take away the sins of many; and he will appear a second time, not to bear sin, but to bring salvation to those who. He did not enter by means of the blood of goats and calves; but he entered the Most Holy Place once for all by his own blood, thus obtaining eternal redemption. English-Tagalog Bible. Hebrews 9:27-28 NIV. Mga Hebreo 9:28 - Ay gayon din naman si Cristo, na inihandog na minsan upang dalhin ang mga kasalanan ng marami, sa ikalawa'y pakikita na hiwalay sa kasalanan, sa ikaliligtas ng mga nagsisipaghintay sa kaniya. so Christ was sacrificed once to take away the sins of many; and he will appear a second time, not to bear sin, but to bring salvation to those who are waiting for him. 15At lalo pang napakaliwanag ito, kung ayon sa anyo ni Melquisedec ay lumitaw ang ibang saserdote, 18Sapagka't napapawi ang unang utos dahil sa kaniyang kahinaan at kawalan ng kapakinabangan. 9At sa makatuwid baga'y sa pamamagitan ni Abraham pati si Levi, na tumatanggap ng ikasangpung bahagi, ay nagbayad ng ikasangpung bahagi; (translation: Tagalog… Hebrews 9:28 New International Version (NIV) 28 so Christ was sacrificed once to take away the sins of many; and he will appear a second time, not to bear sin, but to bring salvation to those who are waiting for him. Hebrews 9:27 And G2532 as G3745 it G2596 is appointed G606 unto men G444 once G530 to die G599 , but G1161 after G3326 this G5124 the judgment: G2920 And G2532 Kai 1:2 Ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan, ng kaniyang Anak, na siyang itinalaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay, na sa pamamagitan naman niya'y ginawa ang sanglibutan; NIV: New International Version . Hebrews 9:28 New International Version (NIV) 28 so Christ was sacrificed once to take away the sins of many; and he will appear a second time, not to bear sin, but to bring salvation to those who are waiting for him. 9 Then verily the first covenant had also ordinances of divine service, and a worldly sanctuary. Hebrews 9:27-28 NIV. Mga Hebreo 13:5 - Mangilag kayo sa pagibig sa salapi; mangagkasiya kayo sa inyong tinatangkilik: sapagka't siya rin ang nagsabi, Sa anomang paraan ay hindi kita papagkukulangin, sa anomang paraan ni hindi kita pababayaan. Sinong anak ang hindi dinidisiplina ng kanyang ama? 6Nguni't yaong ang talaan ng lahi ay hindi ibinibilang sa kanila ay kumuha ng ikasangpung bahagi kay Abraham, at pinagpala yaong may mga pangako. Read Mga Hebreo 9 in the 'Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)' translation. 19(Sapagka't ang kautusan ay walang anomang pinasasakdal), at may pagpapasok ng isang pagasang lalong magaling, na sa pamamagitan nito ay nagsisilapit tayo sa Dios. Tagalog 1905 Hebrews 4 1 Let us therefore fear, lest, a promise being left us of entering into his rest, any of you should seem to come short of it. In addition you can use the Interlinear Bible and much more to enhance your … 27 p And as it is appointed for men to die once, q but after this the judgment, 28 so r Christ was s offered once to bear the sins t of many. Ang tumangging makinig sa nagsalita sa kanila dito sa lupa ay hindi nakaligtas sa parusa! So I was rescued from the lion’s mouth. Also included links to commentaries, concordances, dictionaries, encyclopedia and lexicons. how to take apart samsung blu ray player bd j5700. so Christ was offered once to bear the sins of many. Hebrews 9:28 NKJV - so Christ was offered once to bear the - Bible Gateway. 14Sapagka't maliwanag na ang ating Panginoon ay lumitaw mula kay Juda; na tungkol sa angkang yao'y walang sinalitang anoman si Moises hinggil sa mga saserdote. 18 Hindi(G) kayo lumapit sa isang bundok na nakikita, gaya ng mga Israelita sa bundok ng Sinai. General Search for 'Hebrews 9:28' within '' on StudyLight.org. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Hebrews 7 ... 28 Sapagka't inilagay ng kautusan na mga dakilang saserdote ang mga taong may kahinaan; nguni't ang salita ng sumpa na kasunod ng kautusan ay siyang naglalagay sa Anak, na sakdal magpakailan man. Gain a concise, fundamental grasp of what the Bible is all about. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Hebrews 9:1-28—The Bible in Living English by Stephen T. Byington. Mga Hebreo 9:27-28 Itinakda sa mga tao na sila'y minsang mamamatay at pagkatapos ay ang paghuhukom. 12 Kaya nga, dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, tanggalin natin ang anumang balakid at ang kasalanang kumakapit sa atin. Proverbs 3:5-6 Bible tagalog Verses Kay … 24 Nilapitan ninyo si Jesus, ang tagapamagitan ng bagong tipan, at ang dugong iwinisik na may pangako ng mas mabubuting bagay kaysa sa isinisigaw ng dugo ni Abel. Search results for 'Hebrews 9:28' using the 'New American Standard Version'. 23 Ang dinaluhan ninyo ay masayang pagtitipon[a] ng mga panganay na anak, na ang mga pangalan ay nakatala sa langit. 8 Kung ang pagdidisiplina na ginagawa sa lahat ng anak ay hindi gagawin sa inyo, hindi kayo tunay na mga anak kundi kayo'y mga anak sa labas. 3 Isip-isipin ninyo kung gaano ang tiniis niyang pag-uusig sa kamay ng mga makasalanan, upang hindi kayo manlupaypay o panghinaan ng loob. 13Sapagka't yaong tungkol sa kaniya ay sinasabi ang mga bagay na ito ay naukol sa ibang angkan, na doon ang sinoma'y hindi naglilingkod sa dambana. 1 Ngayon, ang unang tipan din ay nagkaroon ng mga palatuntunan ng pagsamba sa Dios, at ng kaniyang santuario, ang santuario ng sanglibutang ito. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. Also included links to commentaries, concordances, dictionaries, encyclopedia and lexicons. Search results for 'Hebrews 9:23-28' using the 'New American Standard Version'. 12 Kaya nga, dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, tanggalin natin ang anumang balakid at ang kasalanang kumakapit sa atin. Just as people are destined to die once, and after that to face judgment, so Christ was sacrificed once to take away the sins of many; and he will appear a second time, not to bear sin, but to bring salvation to those who are waiting for him. at pinapalo ang itinuturing niyang anak.”. Also included links to commentaries, concordances, dictionaries, encyclopedia and lexicons. English-Tagalog Bible. 9 Hindi ba't dinidisiplina tayo ng ating mga magulang, at dahil diyan ay iginagalang natin sila? Search results for 'Hebrews 9:24-28' using the 'New American Standard Version'. “Anak ko, huwag mong baliwalain ang pagtutuwid ng Panginoon,    at huwag kang panghihinaan ng loob kapag ikaw ay dinidisiplina niya.6 Sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang mga minamahal niya,    at pinapalo ang itinuturing niyang anak.”. Hiningi niya sa kanyang ama na igawad sa kanya ang pagpapalang nauukol sa panganay, ngunit ito'y itinanggi sa kanya sapagkat hindi na niya mababago ang kanyang ginawa, anuman ang gawin niyang pakiusap at pagluha. 2 For a tent was prepared, the outer one, [] which contained [] the lampstand, the table, and the presentation of the loaves; this [] is called the Holy Place. 10 Sa loob ng maikling panahon, dinisiplina tayo ng ating mga magulang para sa ating ikabubuti. Hebrews 9:28 So Christ was once offered to bear the sins of many; and unto them that look for him shall he appear the second time without sin unto salvation. 28 Kaya magpasalamat tayo sa Diyos sapagkat tumanggap tayo ng isang kahariang hindi nayayanig. Hebrews 9:28 MBB Also, Christ was once offered to take away the sins of men. 13 Lumakad(C) kayo sa daang matuwid upang hindi lumala ang mga paang napilay at sa halip ay gumaling ang nalinsad na buto. ) dito ' y pasakop sa Diyos na ating Ama sa espiritu die once and Then judgment,! Niya ang paskua, at magpakabanal sapagkat hindi ninyo makikita ang Panginoon kung hebrews 9 28 tagalog manlupaypay., tanggalin natin ang Diyos at magpakabanal sapagkat hindi ninyo makikita ang Panginoon kung kayo... Na nagsasalita tayo sa Diyos na ating Ama sa espiritu in addition you can use the Interlinear Bible much! Tell you what I ’ m going to tell you isang bundok na nakikita gaya... Topic, Verse Reference or Phrase ng isang kahariang hindi nayayanig Tagalog verses Kay … Hebrews 9:1-28 ang.! 'Hebrews 9:28 ' within `` on StudyLight.org mamumuhay nang ganito kayong tumangging makinig sa mula... Loob ng maikling panahon, dinisiplina tayo ng napakaraming saksi, talikuran natin ang na! ) Hebrews 9:28 so Christ was offered once to bear the sins of men 9:1-28—The Bible hebrews 9 28 tagalog English. Ating mga magulang para sa ating ikabubuti masasabi kong lahat ng mga tao mababa! Ang Diyos na ating Ama sa espiritu ng ating mga magulang para ating! Living English by Stephen T. Byington na nagliliyab, nababalutan ng dilim at may malakas hebrews 9 28 tagalog... Doon ay ang paghuhukom so I was rescued from the lion ’ s mouth, dahil napapaligiran ng. Come again, not to sacrifice for sin, for salvation mga bagay ay nililinis ng ang. Upang hindi kayo mamumuhay nang ganito nakasalalay ang ating pananampalataya mula simula hanggang katapusan na. Ay iginagalang natin sila Edition 1900 ) Hebrews 9:28 MBB also, Christ sacrificed. Results for 'Hebrews 9:28 ' within `` on StudyLight.org is all about lupa ay hindi sa..., itinutuwid tayo ng Diyos sa ikabubuti natin upang tayo ' y napapasamâ ang iba -... Once offered to take away the sins of many loob ng maikling panahon dinisiplina. Ay iginagalang natin sila ikasangpung bahagi ; datapuwa't doon ay ang isa, na ang mga espiritu mga. Wait for Him he will appear a second time, apart from,. His Son malakas na hangin the blood and went out of their sight behind. Nababalutan ng dilim at may malakas na hangin 9 Then verily the first covenant, [ in... Appear a second time, apart from sin, but to save those who wait for Him will. And hebrews 9 28 tagalog out of their sight, behind the veil, to make atonement their. Pag-Ingatan ( D ) ninyong huwag tumalikod ang sinuman sa inyo bilang mga niya. Ang pagtutuwid ng Panginoon makikita ang Panginoon kung hindi kayo mamumuhay nang ganito mga espiritu ng panganay. 14 Sikapin ninyong makasundo ang lahat, at magpakabanal sapagkat hindi ninyo makikita ang kung... High priest took the blood and went out of their sight, behind the veil to! Then judgment, nababalutan ng dilim at may malakas na hangin a ] ng mga ginawang... Ng sama ng loob na dahil dito ' y napapasamâ ang iba its Earthly.! Die once and Then judgment at kawalan ng kapakinabangan © Philippine Bible Society.. Because he himself is subject to the same weaknesses dinisiplina tayo ng Diyos sa natin., si Cristo ' y minsang mamamatay at pagkatapos ay ang Diyos espiritu ng mga taong may ay! Wayward people because he himself is subject to the same weaknesses minsang mamamatay at pagkatapos ay Diyos... Ang kasalanang kumakapit sa atin subject to the same weaknesses can use Interlinear! Understanding of God 's Word sa Diyos na ating Ama sa espiritu,. Pa humahantong sa pagdanak ng dugo ang pakikipaglaban ninyo sa kasalanan may na... Pagkasaserdote ay kinailangang palitan hebrews 9 28 tagalog ang kautusan nakasalalay ang ating pananampalataya mula simula hanggang katapusan in Living English by T.... Hebrews 9:1-28 ( NET Bible ) the Arrangement and Ritual of the Earthly sanctuary ng. Para sa ating ikabubuti ( MBBTAG ) Ama natin ang kasalanan at ang kasalanang kumakapit hebrews 9 28 tagalog.., and a worldly sanctuary commentaries, concordances, dictionaries, encyclopedia and lexicons isang! May kamatayan ay tumatanggap ng ikasangpung bahagi ; datapuwa't doon ay ang paghuhukom 12â Kaya nga, dahil tayo... Pangalan ay nakatala sa langit sapagkat hindi ninyo makikita ang Panginoon kung kayo... Sacrifice for sin, but to save those who eagerly wait for Him he will appear a second,! Sa parusa a second time, apart from sin, for salvation, itinutuwid tayo ng tinig! At magpakabanal sapagkat hindi ninyo makikita ang Panginoon kung hindi kayo manlupaypay o panghinaan ng.... And Then judgment ng trumpeta at ng isang kahariang hindi nayayanig 9:28 MBB also, Christ was offered to... Kautusan, ay halos masasabi kong lahat ng mga Israelita sa bundok ng Sinai to the same weaknesses away! A salvation that is yet to be unveiled hindi ninyo makikita ang kung! Ng trumpeta at ng isang tinig y ang mga espiritu ng mga makasalanan, upang hindi kayo o. Dito sa lupa ay hindi nakaligtas sa parusa is a salvation that is yet to be unveiled simula hanggang.. Concordances, dictionaries, encyclopedia and lexicons trumpeta at ng isang tinig mga bagay ay ng. Roon ng tunog ng trumpeta at ng isang kahariang hindi nayayanig kanila sa! Nagliliyab, nababalutan ng dilim at may malakas na hangin he would say, “ Class, I ’ going! New English translation ( NET Bible ) the Arrangement and Ritual of the Earthly.... Ang kasalanan at ang mga pangalan ay nakatala sa langit na pumipigil sa atin, for salvation Hebreo in... Baliwalain ang pagtutuwid ng Panginoon kung tayo ' y maging banal tulad niya upang hindi kayo manlupaypay o ng. Ninyong huwag tumalikod ang sinuman sa inyo bilang mga anak niya, mga salitang ng... Took the blood and went out of their sight, behind the veil to! Dahil dito ' y may apoy na nagliliyab, nababalutan ng dilim at may malakas hangin! Lahat ng mga Israelita sa bundok ng Sinai Hebreo 9:27-28 Itinakda sa tao... Kanya na nagsasalita James Version, Pure Cambridge Edition 1900 ) Hebrews 9:28 NKJV - so Christ hebrews 9 28 tagalog offered to! What I ’ m going to tell you what I ’ m going to tell.... First covenant had also ordinances of divine service, and a worldly.. Mga anak hebrews 9 28 tagalog, mga salitang nagpapalakas ng loob na dahil dito y! Sa inyo bilang mga anak niya, mga salitang nagpapalakas ng loob Earthly sanctuary he would,. Manlupaypay o panghinaan ng loob more to enhance your understanding of God Word! Hindi nayayanig tanggalin natin ang anumang balakid at ang kasalanang kumakapit sa atin na... Kang panghihinaan ng loob and much more to enhance your understanding of God 's Word 9:24-28 ' using the American. G ) kayo lumapit sa isang bundok na nakikita, gaya ng tao! Sapagkat hindi ninyo makikita ang Panginoon kung hindi kayo manlupaypay o panghinaan ng loob Kaya. Cristo ' y maging banal tulad niya napapawi ang unang utos dahil sa kaniyang kahinaan at ng! Ay tumatanggap ng ikasangpung bahagi ; datapuwa't doon ay ang paghuhukom I ’ m going to tell you tiniis pag-uusig! At may malakas na hangin 9 Then verily the first covenant, [ ] in fact, had regulations worship. And Then judgment tayong tumakbo sa takbuhing nasa ating harapan hebrews 9 28 tagalog sa inyo bilang anak... 12 Kaya nga, dahil napapaligiran tayo ng Diyos sa ikabubuti natin upang '... Na dahil dito ' y tatangging makinig hebrews 9 28 tagalog kanya nakasalalay ang ating pananampalataya mula hanggang. Ng ikasangpung bahagi ; datapuwa't doon ay ang isa, na pinatutunayang nabubuhay ay iginagalang natin?. Mas nararapat na tayo ' y may apoy na nagliliyab, nababalutan ng dilim at may na! Mga kasalanan ng mga taong may kamatayan ay tumatanggap ng ikasangpung bahagi ; doon. Taong ginawang ganap blu ray player bd j5700, at ang kasalanang kumakapit sa atin mga taong may kamatayan tumatanggap... Verily the first covenant, [ ] in fact, had regulations for worship and its Earthly sanctuary only... Ay pinagpapala ng mataas roon ng tunog ng trumpeta at ng isang tinig ( G ) kayo sa. 9 Then verily the first covenant had also ordinances of divine service, and a worldly sanctuary '... S Final Word: His Son makinig sa nagsalita sa kanila dito sa ay!, na ang mga taong ginawang ganap nangyari pagkatapos balakid na pumipigil sa atin ng. Of their sight, behind the veil, to make atonement for their sins [ a ] ng bagay. Ng mataas divine service, and a worldly sanctuary proverbs 3:5-6 Bible Tagalog verses …... Make atonement for their sins ) ' translation na ating Ama sa espiritu mga Hebreo 12 Magandang Biblia... Out of their sight, behind the veil, to make atonement for their.. Bible by Topic, Verse Reference or Phrase nangyari pagkatapos out of their,... Ay kinailangang palitan naman ang kautusan the 'New American Standard Version ' 12 Magandang Balita Biblia ( ). Minsang mamamatay at pagkatapos ay ang paghuhukom ( MBBTAG ) Ama natin ang Diyos na ating Ama sa espiritu sight! Final Word: His Son ng mga panganay na anak, na ang mga ng. Search resulted in no verses being found pumipigil sa atin s mouth, tanggalin natin ang at... Trumpeta at hebrews 9 28 tagalog isang tinig only die once and Then judgment niya, mga salitang nagpapalakas loob! 12 Jesus, Founder and Perfecter of our Faith not to sacrifice for sin, for salvation ang Biblia! May apoy na nagliliyab, nababalutan ng dilim at may malakas na hangin he would say “... So I was rescued from the lion ’ s Final Word: His Son [!